Režim návratu dětí ze zahraničí

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí
přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp.
s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou
automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
– I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit
povinnost samoizolace.
o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro
všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí
Pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště nebo pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala.

V případě zemí:
S nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země)
o může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze
zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin,
nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že zaměstnanci/děti, žáci,
studenti nebo účastníci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze
zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (ZDE);
tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i
ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.
▪ Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl
proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin,
resp. 72 hodin).

S vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země)
o se musí daná osoba nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České
republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud
orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob
nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu
samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo
umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.

S extrémním rizikem nákazy („černé“ země)
o do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území
České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to,
pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob
nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu zaměstnavateli je
určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) jí nemůže být umožněn
vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnosti při činnosti vzdělávací instituce.