Sovičky

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TŘÍDY:

  • Aneta Zapletalová
  • třídní učitelka MŠ, aneta.zapletalova@zszelechovice.cz
  • Karolína Dolinová
  • třídní učitelka MŠ, karolina.dolinova@zszelechovice.cz

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY:

Ve třídě ,,Soviček“ je zapsáno 28 dětí, z toho 16 chlapců a 12 dívek ve věku 3-4 let. Třída je zařízena pro děti ve věku 3-4 let, přičemž snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj.

Většina z nich mateřskou školu navštěvovala již v minulém roce, proto děti mají výhodu, že se mezi sebou znají. Nové kamarády mezi sebou společně přivítáme a pomůžeme jim začlenit se do kolektivu.

Edukační činnosti vycházejí ze školního vzdělávacího programu MŠ, při kterých podporujeme všestranný rozvoj dítěte, jeho individualitu, tělesný rozvoj a zdraví. Také napomáháme dětem k chápání okolního světa, budování kladných mravních zásad, posílení sociálních vztahů a v neposlední řadě klademe důraz na zdravý životní styl, tradice a spolupráci s rodinou.

Naší prioritou je vytvářet prostředí, kde se děti cítí dobře, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i následujícího vzdělávání.